?Dobra polityka służy pokojowi?!

Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

1. Rozpoczynamy Nowy Rok! W jego pierwszych godzinach słyszymy krzepiące słowa: ?Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni swe oblicze nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem? (Lb 6,24-26). Bóg troszczy się o każdego z nas i pragnie dobra dla swoich dzieci ? dla wszystkich dzieci. Ale nie tylko: jakby tego było mało, jest przy nas również kochająca matka, Boża Rodzicielka. Ta, która, ?gdy nadeszła pełnia czasu?, porodziła Syna Bożego, złożyła Go w żłobie i owinęła pieluszkami. To Ona uczy nas, jak przeżywać tajemnicę spotkania Boga. To Ona, która ?zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu? (Łk 2,19), uwrażliwia nas na Bożą obecność i zaprasza do jej przeżywania i rozważania. Maryja, kochająca Matka, zaprasza nas, byśmy ? jak Ona ? zaufali Bogu, pozwolili Mu się prowadzić w nadziei, że?uczyni wielkie rzeczy i okaże nam moc ramienia swego?(por. Łk 1,49.51).

Dziś, 1 stycznia nowego roku, przypada Światowy Dzień Pokoju. Z tej okazji kolejni papieże pisali orędzia, kierowane do chrześcijan i ludzi dobrej woli. Podobnie i w tym roku papież Franciszek skierował do nas orędzie noszące tytuł: Dobra polityka służy pokojowi.

Kiedy słyszymy słowo ?polityka? ? warto przypomnieć, czym ona jest. Według nauki Kościoła jest to troska o dobro wspólne i dlatego bardzo potrzeba polityki ? czyli działań służących pokojowi na płaszczyźnie globalnej i lokalnej.

Polityka jest istotnym nośnikiem budowania społeczeństwa obywatelskiego i dzieł człowieka, ale kiedy ci, którzy ją uprawiają, nie przeżywają jej jako służby dla ludzkiej społeczności, może stać się narzędziem ucisku, marginalizacji, a nawet zniszczenia.

Istotnie, zadanie i odpowiedzialność polityczna stanowią stałe wyzwanie dla wszystkich, którzy otrzymują od wyborców mandat, by służyć swojej ojczyźnie, miastu czy gminie, aby chronić mieszkańców i działać na rzecz stworzenia pokojowych warunków dla godnego życia i sprawiedliwej przyszłości.

Polityka, jeśli jest realizowana z podstawowym poszanowaniem dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, z poszanowaniem wolności i godności ludzi, może naprawdę stawać się formą miłości bliźnich i wzmacniać pokój.

2. Niedawno uczestniczyliśmy w naszym kraju w wyborach samorządowych. Rosnący w nich udział jest formą społecznego zaangażowania, co świadczy o wzroście poczucia odpowiedzialności za nasze małe ojczyzny, w których mieszkamy i pracujemy, z którymi wiążemy nasze losy. Niestety poprzedzająca je kampania przedwyborcza stawała się nieraz, szczególnie w czasie drugiej tury wyborów, brutalną, nieprzebierającą w środkach walką o zdobycie władzy. Nie było to zmaganie na programy, na rzeczowe argumenty, tylko działanie obliczone na zniszczenie i skompromitowanie przeciwnika, a nawet jego rodziny. Działania takie, jako publicznie znane, podlegają osądowi moralnemu i publicznemu napiętnowaniu. Trzeba stanowczo przypomnieć, że cel, jakim jest zdobycie władzy, nie uświęca środków używanych do jej zdobycia; co więcej, takie moralnie naganne postępowanie kompromituje polityków czy samorządowców, jest przekroczeniem Bożego przykazania ?Nie mów fałszywego świadectwa?.

Ostatecznie tak postępujący tracą wiarygodność, bo rodzi się podejrzenie, że dążą do objęcia urzędu nie w celu budowania dobra wspólnego, tylko do zyskania władzy, wpływów i korzyści materialnych.

Każdy chrześcijanin kierujący się zasadą dobra wspólnego powinien powiedzieć: ?ufam tobie i wierzę z tobą? w możliwość współpracy dla realizacji tego dobra. Wszak pokój można budować wyłącznie na fundamencie wzajemnego zaufania.

Drodzy Diecezjanie!

3. Każdy może wnieść swój wkład do budowy wspólnego domu. Autentyczne życie społeczno-polityczne, które opiera się na prawie i na szczerym dialogu między stronami, odnawia się z przekonania, że każda osoba ludzka, każde pokolenie zawiera w sobie pewną obietnicę, która może wyzwolić nowe energie relacyjne, intelektualne, kulturowe i duchowe.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, nasze społeczeństwa potrzebują ?budowniczych pokoju?, którzy mogliby być autentycznymi posłańcami i świadkami Boga Ojca, który chce dobra i szczęścia rodziny ludzkiej.

Niedawno obchodziliśmy siedemdziesiątą rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej w następstwie drugiej wojny światowej. Przypomnijmy w tym kontekście obserwację papieża św. Jana XXIII: ?Kiedy w istotach ludzkich zaczyna pojawiać się świadomość swoich praw, to w tej świadomości nie może nie rodzić się dostrzeżenie swoich obowiązków. Posiadanie praw wiąże się z obowiązkiem wprowadzania ich w życie, ponieważ są one wyrazem osobistej godności człowieka. A posiadanie praw wiąże się także z ich uznaniem i szacunkiem ze strony innych osób? (Pacem in terris, 24).

Pokój jest wyzwaniem, które każdego dnia domaga się akceptacji. Pokój jest nawróceniem serca i duszy i łatwo można rozpoznać trzy nierozerwalne wymiary tego pokoju wewnętrznego i wspólnotowego: pokój z samym sobą, pokój z innym, pokój ze światem stworzonym.

4. ?Pokój temu domowi!? ? słowa te wypowiada kapłan wchodzący do naszych domów i mieszkań w czasie kolędowych odwiedzin duszpasterskich. Słowa te są spełnieniem polecenia samego Jezusa, który wysyłając uczniów na misje, powiedział im: ?Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was? (Łk 10,5-6).

Tak więc przekazywanie pokoju znajduje się w centrum misji uczniów Chrystusa, a ?domem?, o którym mówi Jezus, jest każda rodzina, każda wspólnota, każde społeczeństwo i cała ludzka rodzina. Jest to przede wszystkim każda osoba, bez żadnego wyjątku czy jakiejkolwiek dyskryminacji. Jest to także nasz ?wspólny dom?: planeta, na której umieścił nas Bóg, byśmy na niej zamieszkiwali, a naszym powołaniem jest otoczenie jej troskliwą opieką, co nam dobitnie przypomniał papież Franciszek w encyklice Laudato si?i zakończony niedawno w Katowicach szczyt klimatyczny.

Drodzy Diecezjanie!

Trzeba pamiętać, że pokój jest najpierw darem Bożym, o który trzeba się codziennie modlić. Trzeba go też po ludzku budować poprzez codzienne przebaczenie i wzmacnianie więzów solidarności i miłości. Trzeba też przyjąć z wiarą ewangeliczny ideał człowieka wprowadzającego pokój, o którym Jezus Chrystus powiedział, że jest błogosławiony. Starajmy się wszyscy o to błogosławieństwo, tym bardziej, że rok 2019 będzie kolejnym czasem wyborów, sprawdzianem, czy polityka i politycy, którzy ją uprawiają, będą w służbie pokoju.

Bądźmy ludźmi pokoju. Budujmy dzień po dniu pokój w naszych środowiskach lokalnych, w rodzinach, w sąsiedztwie. Razem módlmy się o dar pokoju dla całej ludzkiej rodziny, dla Kościoła i dla każdego z nas. Niech raz jeszcze wybrzmi kolędowe pozdrowienie: pokój temu domowi!

Niech Bóg błogosławi błogosławieństwem pokoju wszystkie dni nowego roku: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

? Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

Dziś Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za nasze rodziny, aby stawały się coraz bardziej na wzór Świętej Rodziny i prośmy o nowe i święte rodziny w naszym kraju i na całym świecie, aby powstawało wiele Kościołów domowych, które będą przemieniać każde społeczeństwo i cywilizację na chrześcijańską.

Dziś 4 Niedziela Adwentu. Jutro 24 grudnia dzień wigilii. Podczas Wieczerzy niech towarzyszy nam wspólna modlitwa, zapalmy świecę, odczytajmy fragment Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela, podzielmy się opłatkiem, wspólnie zaśpiewajmy kolędy, przebaczmy sobie winy i urazy ? oto zwyczaje które należy pielęgnować, zachowywać i przekazywać przyszłym pokoleniom. Wigilia Narodzenia Pańskiego. Tradycyjnie zachowujemy w tym dniu i podczas wieczerzy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i alkoholu.

Dziś 3 Niedziela Adwentu zwana Niedzielą Radości.

Od tej niedzieli rozpoczyna się druga część Adwentu przeznaczona na bezpośrednie przygotowanie się do uroczystości Narodzenia Chrystusa. Nie może w nim zabraknąć naszego sakramentalnego pojednania z Bogiem i ludźmi. Okazja do spowiedzi jest codziennie przed każdą Mszą św.

W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitwy o życie chrześcijańskie rodzin.

Przedświąteczne odwiedziny chorych i osób starszych z posługą sakramentalną w sobotę 22 grudnia.

Już dziś zapraszamy na koncert kolęd, który odbędzie się 5 stycznia 2019r. o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych. Koncert pt. ?Słowo z Betlejem!? przygotował Zespół Logos.

Informujemy, że przyszłoroczna piesza pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w terminie od 29 czerwca do 4 lipca 2019r., zakończy się tradycyjnie czuwaniem przed Jasnogórskim obrazem z 4/5 lipca.

Bóg zapłać za złożone ofiary na potrzeby naszej parafii oraz za dar materialny zebrany przed kaplicą na pomoc Kościołowi na wschodzie. Kolekta przyszłej niedzieli także na cele parafialne.

Wspólnota Dzieci Maryi zaprasza jak co roku na kiermasz adwentowo ? świąteczny w soboty i niedziele po Mszy św. Są do nabycia opłatki, świece Caritas, wieńce adwentowe i drobne upominki.

Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza członków na spotkanie w czwartek 13 grudnia o godz. 19.00.

Jak co roku organizujemy w naszej parafii ?Bank Żywności?. Do akcji tej zachęcamy sklepy, hurtownie, zakłady pracy i wiernych naszej wspólnoty parafialnej. Z ofiarowanych darów, które można składać w kaplicy do pojemnika obok konfesjonału, do dnia 18 grudnia, Zespół Charytatywny przygotuje paczki dla rodzin wielodzietnych i osób najbardziej potrzebujących.

Do 17 grudnia przyjmujemy zapisy na wydarzenie ?Panama na Śląsku?. Wyjazd do Jastrzębia 26 stycznia 2019 r.

Zachęcamy do czytania najnowszego numeru ?Gościa Niedzielnego?.

Informujemy, że przez Internet można łączyć się z naszą kaplicą przez skrócony następujący adres: kaplicabrada.pl